Side 2 af 2

Kanosymposium 2019.

Kanosymposiet i 2019 afholdes i Jylland den 20-22. september 2019. Nærmere bestemt på Klostermølle, der hvor Gudenåen løber ud i Mossø.

Men vi mangler en tovholder for  planlægningen og afholdelse af symposiet. Vi har stedet og 2½ person til en arrangørgruppe, men mangler en samlet tovholder. Hvis der sidder interesserede derude så kontakt Naturvejleder Lars Borch på larsborch@tdacadsl.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til godt 2 dages hygge og kanolæring og -oplevelse, sammen med andre ligesindede.

Opdateret instruktørliste 22-1-2019

Så er instruktørlisten opdateret, så nu skulle alle der er blevet uddannet eller opdateret i 2018 være på listen.

HUSK at man er selv ansvarlig for at holde øje med, hvornår ens instruktørstatus udløber og at sørge for, at  man bliver opdateret, hvis man fortsat ønsker at være instruktør.

Man er også selv ansvarlig for, at man altid har et gyldigt førstehjælpsbevis.

Ny hjemmeside

Kanosamrådet  har fået en ny hjemmeside, som er opdateret rent teknisk . Vi har i den forbindelse ryddet op siden og opdateret flere steder, men grundlæggende ligger de samme ting på siden. Retningslinjerne for uddannelse hedder nu “uddannelsesstruktur” og nyhederne ligger fremover på nyhedssiden og ikke på forsiden.

Vi håber der vil blive taget godt i mod siden og hører gerne om fejl, forslag til forbedringer mv.

Kanosamrådet og merit

Merit kanoinstruktør 2

Kanosamrådet har på deres møde den 29. oktober 2018 vedtaget, at kravet for merit til kanosamrådets kanoinstruktør 2 er: 1 dags sikkerhedskursus og to dages kanoinstruktørkursus 2 inkl. prøve.

Dvs. at det eneste merit man får, er en dag mindre end et fuldt kursus (samlet kanoinstruktør 1 og 2 forløb).

Dette gælder uanset hvilken uddannelse, man kommer med. Det er kursusudbyderen, der tjekker og vurderer, om man kan komme med på kurset under denne ordning.

Kanosamrådet har vurderet, at vi på denne måde bedst sikrer tilstrækkelig ensartethed hos danske kanoinstruktør 2ere. På denne måde sikrer vi, at alle instruktører uanset baggrund, kender til de danske regler, kan det, de skal kunne omkring redninger og teknik, samt at de har fået den nyeste viden med omkring teknik og redninger.

Merit til kanoinstruktør 3

Kanosamrådet har  besluttet på mødet den 7/1-19, at der ikke gives merit til instruktør 3.

Det er et omfattende arbejde at vurdere andre uddannelsessystemer og holde dem op mod kanosamrådets uddannelser. Det er et arbejde, der ikke er ressourcer til og som ofte vil kunne give anledning til tvivl og diskussion.

Derfor skal man gennemføre forløbet.

Kanosamrådets uddannelsesstruktur fra 2015 er blevet ændret marts 2017

Der er lavet flere ændringer i Kanosamrådets nye uddannelsesstruktur. Det er ændringer, der er en konsekvens af de nye regler for førstehjælp, således, at det nu er det nye 8 timers førstehjælpskursus “førstehjælps ombord på mindre fartøjer og i søsport”, der er det krævede førstehjælpskursus.

Derudover er der to større ændringer. Foskano-brugerniveau og foskano turleder er fjernet  og er erstattet af et samlet turkano instruktør 3- niveau på strømmende vand.

Se den nye samlede uddannelsesstruktur, hvor den ændrede uddannelsesstruktur er lagt ind nu.

Link til: UDDANNELSES –STRUKTUR – 6-4-2017.pdf

Kanolæringskort til grundskolen

Friluftsrådet har udgivet en serie læringskort i friluftsliv til skolebrug, som kan hentes og bestilles på http://www.friluftsliviskolen.dk/laeringskort/

Kortene er udarbejdet, så de er lette at gå til for lærere og pædagoger i skolerne og indeholder illustrationer, beskrivelser, læringsmål, sikkerhed, forberedelse, fremgangsmåde, evaluering og tegn på læring.

En af serierne handler om kano og den består af 20 kort, som er skrevet af Per Rolmar og Lars Borch.

Men kig selv nærmere på  kortene og se om det er noget du/ I kan bruge.

Nyt om førstehjælps og sejlads

Førstehjælp ved sejlads
Som lovet tidligere, så ville Kanosamrådet sende informationer om det nye førstehjælps kursus ud så snart det var parat. Det er det nu. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Beskrivelsen af kurset ligger som link nederst på denne side og kan evt. bruges, hvis I skal aftale kurser med den/ de førstehjælpsinstruktører I normalt bruger.

Læs mere

Ny bekendtgørelse om besætningsfastsættelse marts 2015

Så kom den nye sejladsbekendtgørelse i dag 10. marts 2015.

Dejligt at Efterskoleforeningen og Ungdomsringen i samarbejde med DKF (Dansk Kano og kajakForbund) har fået Søfartsstyrelsen til at revidere og set fra vores side forbedre bekendtgørelsen om besætningsfastsættelse.

Bekendtgørelsen kan findes nederst på denne side.

Bekendtgørelsen siger, som der også stod i det udkast, der var i høring, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til at mandskab nr. to, tre mv. kan have lavere uddannelse/ kompetence end den, der er hovedansvarlig for sejladsen. Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn, styrmænd og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

Link til: Bek 233 marts 2015 besaetningsfastsaettelse.pdf

Information om regler for passageransvarsforsikring ved erhvervssejlads for skoler, institutioner, naturskoler mv. fra april 2013

Bemærk at der skelnes mellem fritidssejlads og erhvervssejlads. Fritidssejlads er det, der foregår i idrætsforeninger, andre foreninger, hos spejdere, i privat regi, i løse grupperinger mv.

  1. For alle skoler, efterskoler, fritidsklubber, institutioner, naturskoler m.m. hvis sejlads er erhvervssejlads gælder det, at de skal have en passageransvarsforsikring, der dækker alle deres sejladsaktiviteter. Dette gælder OGSÅ for helt små fartøjer som kanoer, kajakker, joller surfere mv..
  2. Forsikringen kan godt være tegnet som en del af et samlet forsikringstilbud. Man bør kontakte sit forsikringsselskab, for at høre om man er dækket eller hvordan man evt. kan blive dækket.
  3. Hvis man i f.eks. en kommune er selvforsikrende, så ligger forsikringsansvaret for passageransvarsforsikringen i kommunen. Det er derfor vigtigt, at man er klar over / opmærksom på det i kommunen og at der er taget højde for de konsekvenser, det kan have.
  4.  Ifølge SFS er det ejeren af sejladsaktiviteten, der skal have forsikringen og ikke f.eks. en udlejer at fartøjerne. (Fordi de står for driften af fartøjet, når de har lejet det!). Så lejer en skole kanoer på en å, så er det skolen, der skal have passageransvarsforsikringen.
  5. Vær opmærksom på, at man også skal have passageransvarsforsikringen, hvis man har sejladsaktiviteter i udlandet.
  6. Søfartsstyrelsen har den 2. august 2013 sendt et informationsbrev ud til skoler, efterskoler mv. Her er et link til brevet fra efterskoleforeningens hjemmeside: http://www.efterskoleforeningen.dk/Om%20os/Nyt%20til%20skolerne/August/Soefart.aspx
  7. Læs yderligere information på SFS´s hjemmeside via nedenstående link. Læs også de FAQ, som der linkes til nederst på siden: http://www.soefartsstyrelsen.dk/Skibe/synafskibe/Sider/Nyeforsikringsreglerforpassagerskibe.aspx

Link til informationsbrev fra Søfartsstyrelsen: Informationsbrev om passageransvarsforsikring aug. 13.doc

Nyere indlæg »

© 2022 Kanosamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑