Forside

 Velkommen til Kanosamrådets hjemmeside

 

Instruktørlisten er opdateret 22/6-18

Så ligger den helt nye opdaterede instruktørliste på hjemmesiden. Nu med de indtil nu i 2018 uddannede kanoinstruktører.

Vi gør opmærksom på, at det er den enkelte instruktørs eget ansvar at sørge for at blive opdateret efter 5 år.

 

Kanosymposiet 2018

 Kanosymposiet i 2018 afholdes ved Susåen og Tystrup-Bavelse sø den 21-23. september 2018. Temaet i år VILD. Kom og vær med, lær noget nyt, møde nye og gamle venner og få nye og gode kanoplevelser.

 

 

Kanosamrådets uddannelsesstruktur fra 2015 er blevet ændret marts 2017

Der er lavet flere ændringer i Kanosamrådets nye uddannelsesstruktur. Det er ændringer, der er en konsekvens af de nye regler for førstehjælp, således, at det nu er det nye 8 timers førstehjælpskursus "førstehjælps ombord på mindre fartøjer og i søsport", der er det krævede førstehjælpskursus.

Derudover er der to større ændringer. Foskano-brugerniveau og foskano turleder er fjernet  og er erstattet af et samlet turkano instruktør 3- niveau på strømmende vand.

Se den nye samlede uddannelsesstruktur, hvor den ændrede uddannelsesstruktur er lagt ind nu. 

 

Nyt om førstehjælps og sejlads

Førstehjælp ved sejlads
Som lovet tidligere, så ville Kanosamrådet sende informationer om det nye førstehjælps kursus ud så snart det var parat. Det er det nu. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag. 
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Beskrivelsen af kurset ligger som link nederst på denne side og kan evt. bruges, hvis I skal aftale kurser med den
/ de førstehjælpsinstruktører I normalt bruger.

Fremover gælder førstehjælps kurser i 2 år og Søfartsstyrelsen og Dansk FørstehjælpsRåd (DFR) anbefaler, at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” inden 24 måneder.

 

Dansk træklatreforeningen har også valgt at bruge dette kursus, som det førstehjælpsbevis, man skal have som træklatreinstruktør.
Der har været flere spørgsmål om udløb af beviser, overgang til de nye førstehjælpsbeviser. Altså hvad man bør gøre.
1) Førstehjælpsbeviser med det "gamle" 12 timers kursus, der var SFS´s krav før, gælder stadig indtil den udløbsdato, der står på det.
2) Ved overgang fra FørstehjælpsRåd (DFR) gamle kursus til det nye 8 timers inden udløbsdato, anbefaler DFR at man tager denne 6 timers opdatering. ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp”.
Hvis man er rusten i tillæggene bl.a. førstehjælp ved temperatur påvirkning, så anbefales det, at man tager hele det nye 8 timers kursus.

 

 

Kanolæringskort til grundskolen

Friluftsrådet har udgivet en serie læringskort i friluftsliv til skolebrug, som kan hentes og bestilles på http://www.friluftsliviskolen.dk/laeringskort/

Kortene er udarbejdet, så de er lette at gå til for lærere og pædagoger i skolerne og indeholder illustrationer, beskrivelser, læringsmål, sikkerhed, forberedelse, fremgangsmåde, evaluering og tegn på læring.

En af serierne handler om kano og den består af 20 kort, som er skrevet af Per Rolmar og Lars Borch. 

Men kig selv nærmere på  kortene og se om det er noget du/ I kan bruge.

 

Kanosamrådets uddannelsesstruktur fra 2015 er blevet revideret 24. marts 2015 

Der er lavet nogle mindre ændringer i Kanosamrådets nye uddannelsesstruktur. Det er ændringer, der er en konsekvens af den nye bekendtgørelse om besætningsfastsættelse, der kom 5. marts 2015.

Det er ændringer omkring alder og turlederratio. Ændringerne kan ses herunder, hvor ændringerne er markeret med gult. 

Se i øvrigt den nye samlede uddannelsesstruktur, hvor den reviderede uddannelsesstruktur er lagt ind nu. 

 1.       ændring:

 

Alder

18 år

(15 år fritidssejlads)

 

18 år

(15årfritidssejlads)

 

18 år

18 år

 

18 år


2) ændring:

Turleder/ratio

1:6 kanoer (12 prs)
2:12 kanoer (24prs)

 

1:6 kanoer(12prs)
2:12 kanoer (24prs)

 

1:6 kanoer(12 prs)
2:12 kanoer (24prs)

 

 

1:6 kanoer

 

Ny bekendtgørelse om besætningsfastsættelse marts 2015

Så kom den nye sejladsbekendtgørelse i dag 10. marts 2015. 

 

Dejligt at Efterskoleforeningen og Ungdomsringen i samarbejde med DKF (Dansk Kano og kajakForbund) har fået Søfartsstyrelsen til at revidere og set fra vores side forbedre bekendtgørelsen om besætningsfastsættelse.

Bekendtgørelsen kan findes nederst på denne side.

 

Bekendtgørelsen siger, som der også stod i det udkast, der var i høring, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til at mandskab nr. to, tre mv. kan have lavere uddannelse/ kompetence end den, der er hovedansvarlig for sejladsen. Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn, styrmænd og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

 

 

Kanosamrådet har fået ny uddannelsesstruktur fra 2015

Kanosamrådet har vedtaget en ny uddannelsesstruktur i 2014, som er gældende fra 2015.

Der er indført et nyt lavere instruktørniveau kaldet kanoinstruktør 1, der bygger oven på ”endags sikkerhedskurserne”, som mange kommuner har valgt at indføre i 2014.

Det betyder, at det gamle brugerniveau falder væk. Det gamle kanoinstruktørniveau vil fremover hedde kanoinstruktør 2 og svarer helt til det nuværende niveau.

Men læs nærmere på hjemmesiden i menuen foroven under "retningslinjer 2015", hvor den nye struktur lægges op idag 4. marts 2015. Skemaet for den nye uddannelsesstruktur kan også findes forneden på denne side. 

Bemærk den nye uddannelsesstruktur er blevet revideret  24. marts 2015, som en konsekvens af ændringer i besætningsfastsættelses bekendtgørelsen fra 5. marts 2015. Den nyreviderede udgave har erstattet den forrige udgave.

 

Information om regler for passageransvarsforsikring ved erhvervssejlads for skoler, institutioner, naturskoler mv.fra april 2013

Bemærk at der skelnes mellem fritidssejlads og erhvervssejlads. Fritidssejlads er det, der foregår i idrætsforeninger, andre foreninger, hos spejdere, i privat regi, i løse grupperinger mv.

 

1)      For alle skoler, efterskoler, fritidsklubber, institutioner, naturskoler m.m. hvis sejlads er erhvervssejlads gælder det, at de skal have en passageransvarsforsikring, der dækker alle deres sejladsaktiviteter. Dette gælder OGSÅ for helt små fartøjer som kanoer, kajakker, joller surfere mv..

 

2)      Forsikringen kan godt være tegnet som en del af et samlet forsikringstilbud. Man bør kontakte sit forsikringsselskab, for at høre om man er dækket eller hvordan man evt. kan blive dækket.

3)

4)      Hvis man i f.eks. en kommune er selvforsikrende, så ligger forsikringsansvaret for passageransvarsforsikringen i kommunen. Det er derfor vigtigt, at man er klar over / opmærksom på det i kommunen og at der er taget højde for de konsekvenser, det kan have.

 

5)      Ifølge SFS er det ejeren af sejladsaktiviteten, der skal have forsikringen og ikke f.eks. en udlejer at fartøjerne. (Fordi de står for driften af fartøjet, når de har lejet det!). Så lejer en skole kanoer på en å, så er det skolen, der skal have passageransvarsforsikringen.

 

6)      Vær opmærksom på, at man også skal have passageransvarsforsikringen, hvis man har sejladsaktiviteter i udlandet.

 

7)      Søfartsstyrelsen har den 2. august 2013 sendt et informationsbrev ud til skoler, efterskoler mv. Her er et link til brevet fra efterskoleforeningens hjemmeside: http://www.efterskoleforeningen.dk/Om%20os/Nyt%20til%20skolerne/August/Soefart.aspx

 

8)      Læs yderligere information på SFS´s hjemmeside via nedenstående link. Læs også de FAQ, som der linkes til nederst på siden: http://www.soefartsstyrelsen.dk/Skibe/synafskibe/Sider/Nyeforsikringsreglerforpassagerskibe.aspx

 

 Link til informationsbrev fraSøfartsstyrelsen: Informationsbrev om passageransvarsforsikring aug. 13.doc