Generelle retningslinier 2015

Vejledende retningslinjer til uddannelse af instruktør 1 og 2 i turkano udarbejdet af kanosamrådet 2015

 OBS! Denne underside er IKKE færdigrevideret!

 

Formål:
Formålet med de vejledende retningslinier er:

- at sikre et fællesniveau for uddannelse og sikkerhedsrutiner uden dermed at fjerne mangfoldigheden og den enkelte organisations måde at udøve brugen af kano
- øge uddannelses- og kvalifikationsniveauet hos formidlere og brugere af kano i Danmark
- sikre et højt sikkerhedsniveau på bruger og instruktørniveau indenfor kanosejlads       
 
Generelt
Der arbejdes med 2 instruktørniveauer indenfor turkano.
  
- Kanoinstruktør 1
- Kanoinstruktør 2


 Brugerniveauet skal sikre at den enkelte kanopadler kan padle sikkerhedsmæssigt forsvarligt i kystnært farvand i sommerhalvåret (1. maj til 31. oktober) i op til 5 m/sek. Vandet over 10 grader.

 

Instruktørniveauet skal sikre at personen kan undervise samt tage grupper sikkerhedsmæssigt forsvarligt med på tur i kystnært farvand i sommerhalvåret (1. maj til 31. oktober) i op til 5 m/sek.  Forskellen mellem bruger og instruktørniveau er:

som bruger
- skal paddel- og redningsteknikker beherskes
- skal vejvalg, vind og vejr samt søvejssregler beherskes
som instruktør
- skal teknikker udføres på forevisningsniveau til undervisningsbrug
- skal turplanlægning herunder vejvalg, vind og vejr, navigation og søvejsregler samt gruppehåndtering og risikovurdering beherskes

 Den enkelte organisation står selv for uddannelse men kan søge hjælp og bistand hos Kanosamrådet.

 Administrationen af såvel kurser og uddannelse lægges ud til de enkelte organisationer. Det er således de enkelte organisationer som udbyder kurser og afholder prøver.

Kanosamrådet udsteder beviser samt forestår registrering. Kanosamrådet arbejder på at gøre de vejledende regler til officielle minimumskrav overfor myndighederne (Søfartsstyrelsen, Undervisningsministeriet og kommunerne) i forbindelse med kanosejlads.

 

Til uddybning og forståelse af de vejledende retningslinjer er udarbejdet følgende dokumenter: 
”Uddannelsesstruktur for kanosamrådet”
”Uddybning af kanosamrådets vejledende retningslinjer for turkano på bruger- og instruktørniveau”
Hæftet: Turkano- instruktør og bruger 
 INTRO – TURKANO
Et motiverende introduktions niveau. 

Forudsætninger
Ingen
  
Teknik
- løfte og bæreteknik

- ind og udstigning - vand og kano tilvænning

- paddelteknik

- leg

 

Sikkerhed

- kæntring, svøm ind til bred og tøm kanoen Udstyr- rednings/svømmevest- paddel 

 

Teori (og praksis)
- padlestillinger

- beklædning 
                    BRUGER – TURKANO
Kan padle i sommerhalvåret (1. maj til 31. oktober) i kendt kystnært farvand, samt ferske vande,  i op til 5 m/sek. Vandet over 10 grader. 

 

Forudsætninger
- niveau svarende til ”Turkano Intro”
- kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i hal
  
Teknik (teknikker må kunne beherskes i vind svarende til 3-5 m/sek.)
- løfte og bæreteknik

- ind og udstigning

- landing

- fremadpadling

- baglænspadling

- stoptag - styretag - sideforflytning

- forhindre kæntring

 

Sikkerhed

- kæntring, svøm ind til bred og tøm kanoen

- makerredning på dybt vand 

 

Udstyr

- rednings/svømmevest

- ekstra paddel - øse/line

- udstyr til kommunikation 

 

Teori (og praksis)
- færdselsregler på vandet

- vind, vejr, bølger og strøm

- navigation

- trimning - pakning

- padlestillinger

- beklædning

- sikkerhedsudstyr 

 

Adgangsforhold
- adgangsregler i naturen
- relevante sejladsbestemmelser  
INSTRUKTØR – TURKANO
Kan undervise på bruger- og instruktørniveau samt lede ture i kendt kystnært farvand samt i ferske vande i sommerhalvåret (1. maj – 31. oktober). Deltagerne skal bruge godkendt vest og vinden må max være 5 m/sek. Vandet over 10 grader. 
Forudsætninger
- førstehjælpskursus (niveau mellem) indeholdende 4 moduler:  hjerte, lungeredning - Livredende 1. hjælp - 1. hjælp ved tilskadekomst - 1. hjælp ved sygdomme.   Hvert modul kan gennemføres på 3 timer.

- ovenstående eller livredderprøve.

- er fyldt 18 år.

- kunne svømme 400 meter i åbent vand eller 600 i hal

 

Praktisk erfaring

- Minimum én 2-dages tur med overnatning og pakning af kano eller anden relevant kanoerfaring. 

 

Teknik og praksis (teknikker må kunne vises og beherskes i vind svarende til 3-5 m/sek.)
Teknikker udføres på forevisningsniveau med udstyr som er i orden

- løfte og bæreteknik

- ind og udstigning - landing

- fremadpadling - baglænspadling

- stoptag - styretag - sideforflytning

- forhindre kæntring

- solopadling

- krydstag

- støttetag

- skub og 8 tals tag

Introduktion til

- solopadling (herunder C-tag)

 

Sikkerhed

- kæntring, svøm ind til bred og tøm kanoen

- makerredning på dybt vand (T – parallel)

- selvredning (capistrano eller anden selvredning)

- redning af bevidstløs

 

Udstyr

- rednings/svømmevest

- ekstra paddel

- øse/line

- udstyr til kommunikation

- kort og kompas

- 1. hjælpsudst

- rep. grej 

 

Teori (og praksis)
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper.

- kanotyper, beklædning og sikkerhedsudstyr

- orientering, navigering og vejvalg

- færdselsregler på vandet

- vind, vejr, bølger og strøm

- risikomomenter – hvad kan gå galt

- førstehjælp, genoplivning og hypotermi (almen nedkøling)

- lederrolle og gruppeopmærksomhed

- sikkerhed, jura og ansvar

- relevant litteratur og den enkelte organisations egne materialer 


Naturhensyn
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper.
Adgangsforhold
- naturbeskyttelsesloven

- sejladsbestemmelser

- lokale forhold (vandløbsregulativer, aftaler med lodsejere m.v.)
Interessekonflikter
- lodsejere, jægere, fiskere, ornitologer 

- miljøhensyn (slid m.m.)
- gruppestørrelser
 
Pædagogisk praksis
Kunne undervise metodisk med kano, herunder kunne lave relevant paddelteknik og kæntringsøvelser med begyndere, kunne organisere gruppen på vandet , have overblik over gruppen og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med gruppen, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organisationsevner.Prøver, beviser m.m.
 Kurser på bruger og instruktørniveau afsluttes med prøve, med ekstern censor godkendt af kanosamrådet. Beviserne udstedes af Kanosamrådet. For instruktørniveau gælder beviset i 5 år.

For deltagere som gennemfører et kursus, men som vælger prøve fra udstedes et deltagerbevis.

Beviserne udformes med Kanosamrådets logo samt bestået niveau og udløbsdato.

Kun organisationer som sidder i Kanosamrådet (eller som har indgået aftale) kan få udstedt beviser. 

Kanosamrådet udfærdiger en liste over instruktører/censorer.

Fornyelse af instruktørbeviser finder sted i en organisation, som er godkendt til at afholde prøver (se ovenfor)

Det er op til den enkelte organisation at sikre, at instruktøren ved fornyelse lever op til Kanosamrådets vejledende retningsliner. Det kan ske ved reeksamen, krav om deltagelse på seminarer eller f.eks gennem udfyldelse af logbog. 

 

Dansk kanosamråd 

er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark.

 

Samrådets medlemsorganisationer er: 

Dansk Kano og Kajak Forbund      

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger  

Efterskoleforeningen      

Børne- og ungdomsorganisationernes samråd (spejderne)          

Ungdomsringen       

Universiteterne og CVUerne             

Højskolerne 

 

Rådets målsætning
- fremme sikkerheden i Danmark
- udvikle samarbejde og netværk mellem institutioner, organisationer og   foreninger som arbejder med friluftsliv og kano i Danmark
- kontakt til offentlige myndigheder
 
Rådets arbejdsområder

- rådet arrangerer seminarer om sikkerhed og uddannelse i kano
- rådet udarbejder vejledende retningslinier for uddannelse og sikkerhed i kano
- rådet udarbejder dansk materiale til kanoundervisning, instruktion og sikkerhed.
- rådet indsamler oplysninger om ulykker og nærulykker i kanomiljøet til brug i det forebyggende arbejde, herunder viden om jura, ansvar og forsikring.
    

Revideret den 25.08.2011